امروزشنبه, 30 تير 1397-- Saturday Jul 21 2018

ساعت 02:41:12

آخرین به روز رسانی : جهار شنبه 21:13:58

هندبال خمینی شهر درلیگ دسته یک کشور حاضر می شود

هندبال خمینی شهر درلیگ دسته یک کشور حاضر می شود

دوشنبه, 22 آذر 1395 ساعت 12:16 کدخبر :10811
فرستادن به ایمیل چاپ
نویسنده : عبداله ذاکری

هندبالیست های خمینی شهر سهمیه حضور در لیگ دسته یک کشور را کسب کردند. به گزارش خبرنگار فرصت آنلاین، رییس هیات هندبال خمینی شهر گفت: €Œ€Œبعد از رشد چشمگیر هندبال شهرستان در رده€Œهای €Œپایه€Œ در کشور و کسب€Œ عناوین€Œ مختلف€Œ استانی€Œ و کشوری €Œدر لیگ€Œ دسته€Œ۲€Œ کشور فعالیت€Œهای€Œ خود را با شکل€Œ دیگری €Œ€Œ€Œادامه €Œ€Œمی€Œدهیم.

میردامادی €Œافزود:€Œ درحال €Œحاضر €Œهندبال €Œشهرمان €Œ با توجه €Œبه €Œ€Œبزرگ€Œ شدن €Œ€Œ€Œجامعه €Œمخاطب €Œخود و €Œرشد کمی€Œ و کیفی €Œبازیکنان وبالا رفتن انتظارات€Œ از این €Œرشته €Œ€Œبعد از موفقیت€Œهای €Œاین€Œ چند ساله€Œ نیاز به حضوردر رده های بالادر سطح کشور دارد.وی افزود هیات €Œ هندبال €Œ€Œاز اول€Œ سال€Œ در تقویم€Œ سالیانه€Œ خود با €Œرایزنی €Œ€Œ€Œو پیگیری€Œ بسیار€Œ با اداره€Œ ورزش، شهرداری€Œ و فرمانداری €Œو هیات€Œ هندبال €Œاستان حضور در لیگ €Œدسته€Œ ۲€Œکشور و کسب€Œ سهمیه €Œلیگ€Œ دسته €Œیک €Œ€Œبرای €Œفصل €Œو سال €Œآتی را هدف قرار داد.

رییس هیات هندبال خمینی شهر گفت: من€Œ یقین€Œ دارم €Œشروع€Œ هر برنامه €Œو طرح€Œ€Œ بسیارسخت €Œو مشکل €Œاست€Œ، این€Œهم€Œ در این€Œ اوضاع €Œنابسامان €Œاقتصادی €Œو مالی €Œهیات€Œهای€Œ ورزشی لذا برای رسیدن به €Œاین €Œ€Œهدف €Œ€Œعظیم €Œنیاز به€Œ هم€Œافزایی€Œ، همدلی€Œ€Œ و همراهی €Œ€Œتمامی €Œ€Œنهاد ها، مسوولین €Œ€Œمربوطه €Œو دلسوزان €Œورزش €Œشهر است  تا با هر وسع€Œ و توان €Œبه هیات€Œ هندبال کمک کنند.€Œ

مطالب مرتبط:

افزودن نظر


کد امنیتی
تصویر جدید